Syarat Penggunaan

Kemas kini terakhir pada 4 Oktober 2022:

Perjanjian Terma

Sila semak terma dan syarat penggunaan ini dengan teliti sebelum menggunakan laman web kami dan perkhidmatan, termasuk, tanpa had, yang berikut: subsdown.com.

Dokumen ini menyatakan terma dan syarat ("Syarat") di mana subsdown.com ("kami" atau "kami") akan memberikan perkhidmatan kepada anda di tapak webnya, aplikasi dan perkhidmatan yang berkaitan (secara kolektif, "Perkhidmatan"). Seperti yang digunakan dalam dokumen ini, istilah "anda" atau "anda" merujuk kepada anda, mana-mana entiti yang anda wakili, wakil anda atau wakilnya, pengganti, serah hak dan ahli gabungan, dan mana-mana peranti anda atau peranti mereka.

Dengan melawat, mengakses, menggunakan, memuat turun, menyalin, memasang dan/atau menyertai (secara kolektif "menggunakan") Perkhidmatan, anda telah membaca, memahami dan bersetuju untuk terikat dengan semua Syarat ini guna. JIKA ANDA TIDAK BERSETUJU DENGAN SEMUA SYARAT PENGGUNAAN INI, MAKA ANDA DILARANG DENGAN NYATA MENGGUNAKAN LAMAN DAN ANDA MESTI BERHENTI MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN.

Terma ini juga termasuk had liabiliti tertentu dan penafian undang-undang yang mengehadkan kami liabiliti. Dalam erti kata lain, penggunaan Perkhidmatan anda adalah atas risiko anda sendiri dan kami tidak menganggap apa-apa liabiliti, atau membuat sebarang waranti dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, berkenaan dengan Perkhidmatan.

Hak harta Intelek

Kami menghormati hak harta intelek orang lain. Anda tidak boleh melanggar hak cipta, tanda dagangan, atau hak maklumat proprietari lain mana-mana pihak. Kami boleh mengikut budi bicara kami sendiri mengalih keluar sebarang Kandungan (atau mengehadkan penggunaan Perkhidmatan dengan mana-mana Kandungan) yang kami ada sebab untuk percaya melanggar mana-mana hak harta intelek orang lain dan boleh menamatkan penggunaan Perkhidmatan oleh anda jika anda menyerahkan sebarang Kandungan sedemikian. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua tindakan yang berkaitan dengan media data yang dimuat turun melalui perkhidmatan kami.

Melainkan dinyatakan sebaliknya, Tapak ini adalah harta proprietari kami dan semua kod sumber, pangkalan data, fungsi, perisian, reka bentuk laman web, audio, video, teks, gambar dan grafik di Tapak (secara kolektif, "Kandungan") dan tanda dagangan, tanda perkhidmatan dan logo yang terkandung di dalamnya ("Tanda") dimiliki atau dikawal oleh kami atau dilesenkan kepada kami, dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan tanda dagangan dan pelbagai hak harta intelek lain dan persaingan tidak adil undang-undang Amerika Syarikat, undang-undang hak cipta antarabangsa dan konvensyen antarabangsa. Kandungan dan Tanda disediakan di Tapak "SEBAGAIMANA ADANYA" untuk maklumat dan kegunaan peribadi anda sahaja. Kecuali sebagai diperuntukkan secara nyata dalam Syarat Penggunaan ini, tiada bahagian dari Tapak dan tiada Kandungan atau Tanda boleh disalin, diterbitkan semula, diagregatkan, diterbitkan semula, dimuat naik, disiarkan, dipaparkan secara umum, dikodkan, diterjemahkan, dihantar, diedarkan, dijual, dilesenkan, atau sebaliknya dieksploitasi untuk sebarang tujuan komersial walau apa pun, tanpa kebenaran bertulis nyata kami terlebih dahulu.

Perwakilan Pengguna

Dengan menggunakan Laman ini, anda menyatakan dan menjamin bahawa:(1) anda mempunyai kapasiti undang-undang dan anda bersetuju untuk mematuhi Syarat Penggunaan ini; (2) anda bukan bawah umur dalam bidang kuasa di mana anda tinggal, atau jika di bawah umur, anda telah menerima kebenaran ibu bapa untuk menggunakan Laman ini; (3) anda tidak akan mengakses Tapak melalui cara automatik atau bukan manusia, sama ada melalui bot, skrip atau sebaliknya; (4) anda akan tidak menggunakan Laman untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang atau tidak dibenarkan; dan (5) penggunaan Tapak oleh anda tidak akan melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan yang terpakai.

Aktiviti Terlarang

Anda tidak boleh mengakses atau menggunakan Laman ini untuk sebarang tujuan selain daripada tujuan yang kami buat Laman ini tersedia. Tapak ini tidak boleh digunakan berkaitan dengan sebarang usaha komersial kecuali yang secara khusus disahkan atau diluluskan oleh kami.

Sebagai pengguna Tapak, anda bersetuju untuk tidak:

  1. Dapatkan semula data atau kandungan lain secara sistematik daripada Tapak untuk mencipta atau menyusun, secara langsung atau secara tidak langsung, koleksi, kompilasi, pangkalan data, atau direktori tanpa kebenaran bertulis daripada kami.
  2. Memperlekehkan, memburukkan, atau sebaliknya membahayakan, pada pendapat kami, kami dan/atau Laman ini.
  3. Terlibat dalam pembingkaian yang tidak dibenarkan atau memaut ke Tapak.
  4. Mengganggu, mengganggu, atau mencipta beban yang tidak wajar pada Tapak atau rangkaian atau perkhidmatan disambungkan ke Tapak.
  5. Salin atau sesuaikan perisian Tapak, termasuk tetapi tidak terhad kepada Flash, PHP, HTML, JavaScript, atau kod lain.
  6. Menghurai, menyahkompilasi, menyahhimpun atau merekayasa songsang mana-mana perisian yang mengandungi atau dalam apa-apa cara membentuk sebahagian daripada Tapak.
  7. Gunakan Tapak sebagai sebahagian daripada sebarang usaha untuk bersaing dengan kami atau sebaliknya menggunakan Tapak dan/atau Kandungan untuk sebarang usaha menjana pendapatan atau perusahaan komersial.
Dasar Privasi

Kami mengekalkan Dasar Privasi yang berasingan dan persetujuan anda kepada Terma ini juga menandakan bahawa anda telah melakukannya baca dan fahami Dasar Privasi. Kami berhak untuk meminda Dasar Privasi pada bila-bila masa dengan menyiarkan pindaan tersebut kepada Perkhidmatan atau laman web kami. Tiada pemberitahuan lain boleh dibuat kepada anda tentang sebarang pindaan. Penggunaan berterusan Perkhidmatan anda berikutan pindaan tersebut akan dianggap pengakuan anda terhadap Dasar Privasi dan bahawa anda telah membaca dan memahaminya.

Anda mengakui bahawa kami mungkin mengumpul dan menggunakan data teknikal dan maklumat berkaitan, termasuk tetapi tidak terhad kepada maklumat teknikal tentang peranti, sistem dan perisian aplikasi anda, dan persisian, yang dikumpulkan secara berkala untuk memudahkan penyediaan kemas kini kepada Perkhidmatan.

Anda memahami, mengakui dan bersetuju bahawa kami boleh mengakses, memelihara dan mendedahkan anda maklumat jika dikehendaki berbuat demikian oleh undang-undang atau dengan niat baik kepercayaan bahawa akses, pemeliharaan atau pendedahan adalah wajar atau perlu bagi kami.

Tempoh dan Penamatan

Terma Penggunaan ini akan kekal berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya semasa anda menggunakan Laman ini. TANPA MENGHADKAN MANA-MANA ​​PERUNTUKAN LAIN TERMA-TERMA PENGGUNAAN INI, KAMI MELIHARA HAK UNTUK, MENGIKUT BUDI BICARA KAMI SENDIRI DAN TANPA NOTIS ATAU LIABILITI, MENAFIKAN AKSES KE DAN PENGGUNAAN LAMAN INI (TERMASUK MENYEKAT IP TERTENTU ALAMAT), KEPADA MANA-MANA ​​ORANG ATAS APA-APA SEBAB ATAU TANPA SEBAB, TERMASUK TANPA HAD UNTUK PELANGGARAN SEBARANG PERWAKILAN, WARANTI ATAU PERJANJIAN YANG TERKANDUNG DALAM TERMA PENGGUNAAN INI ATAU MANA-MANA ​​YANG BERKENAAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN. KAMI BOLEH MENAMATKAN PENGGUNAAN ATAU PENYERTAAN ANDA DALAM LAMAN ATAU MEMADAMKAN SEBARANG KANDUNGAN ATAU MAKLUMAT YANG ANDA SIAPKAN PADA BILA-BILA MASA, TANPA AMARAN, MENGIKUT BUDI BICARA KAMI.

Pengubahsuaian dan Gangguan

Kami berhak untuk menukar, mengubah suai, atau mengalih keluar kandungan Laman pada bila-bila masa atau untuk sebarang sebab mengikut budi bicara kami tanpa notis. Tiada pemberitahuan lain boleh dibuat kepada anda tentang apa-apa pindaan. ANDA MENGAKUI BAHAWA PENGGUNAAN PERKHIDMATAN ANDA YANG BERTERUSAN MENGIKUTI PINDAAN TERSEBUT AKAN MENJADI PENERIMAAN ANDA TERHADAP PINDAAN TERSEBUT, TANPA KIRA SAMA ADA ANDA TELAH MEMBACANYA.

Kami juga berhak untuk mengubah suai atau menghentikan semua atau sebahagian daripada Tapak tanpa notis di bila-bila masa. Kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga untuk sebarang pengubahsuaian, perubahan harga, penggantungan, atau pemberhentian Tapak.

Kami tidak dapat menjamin Tapak akan tersedia pada setiap masa. Kami mungkin mengalami perkakasan, perisian, atau masalah lain atau perlu melakukan penyelenggaraan yang berkaitan dengan Tapak, mengakibatkan gangguan, kelewatan, atau ralat. Kami berhak untuk menukar, menyemak, mengemas kini, menggantung, hentikan, atau sebaliknya mengubah suai Laman pada bila-bila masa atau atas sebarang sebab tanpa notis kepada anda. awak bersetuju bahawa kami tidak mempunyai sebarang liabiliti untuk sebarang kehilangan, kerosakan atau kesulitan yang disebabkan oleh anda ketidakupayaan untuk mengakses atau menggunakan Tapak semasa sebarang masa henti atau pemberhentian Tapak. Tiada apa-apa dalam Terma Penggunaan ini akan ditafsirkan sebagai mewajibkan kami untuk mengekalkan dan menyokong Laman atau untuk membekalkan sebarang pembetulan, kemas kini atau keluaran yang berkaitan dengannya.

Penafian

LAMAN INI DISEDIAKAN SECARA SEADANYA DAN SEADANYA. ANDA BERSETUJU BAHAWA PENGGUNAAN LAMAN INI DAN PERKHIDMATAN KAMI ADALAH DIATAS RISIKO ANDA SENDIRI. SEJAUH YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, KAMI MENAFIKAN SEMUA WARANTI, TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, BERHUBUNGAN DENGAN LAMAN INI DAN PENGGUNAAN ANDA DARIPADANYA, TERMASUK, TANPA HAD, WARANTI TERSIRAT KEBOLEHPERDAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, DAN BUKAN PELANGGARAN. KAMI TIDAK MEMBUAT JAMINAN ATAU PERWAKILAN TENTANG KEJADIAN ATAU KELENGKAPAN KANDUNGAN LAMAN ATAU KANDUNGAN MANA-MANA ​​LAMAN WEB YANG DIPAUTKAN KE LAMAN DAN KAMI AKAN MENAMBAHKAN TIADA LIABILITI ATAU TANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG (1) KESILAPAN, KESILAPAN ATAU KETIDAKTEPATAN KANDUNGAN DAN BAHAN, (2) PERIBADI KECEDERAAN ATAU KEROSAKAN HARTA HARTA, DALAM APA PUN SIFAT APA PUN, AKIBAT DARIPADA AKSES ANDA KE DAN PENGGUNAAN LAMAN, (3) SEBARANG AKSES TANPA KEBENARAN KEPADA ATAU PENGGUNAAN PELAYAN SELAMAT KAMI DAN/ATAU MANA-MANA ​​DAN SEMUA PERIBADI MAKLUMAT DAN/ATAU MAKLUMAT KEWANGAN YANG DISIMPAN DI DALAM, (4) SEBARANG GANGGUAN ATAU PENGHENTIAN PENGHANTARAN KE ATAU DARI LAMAN, (5) SEBARANG PEPIJAT, VIRUS, KUDA TROJAN ATAU SEBAGAINYA YANG MUNGKIN DIHANTAR KE ATAU MELALUI LAMAN INI OLEH MANA-MANA ​​PIHAK KETIGA, DAN/ATAU (6) SEBARANG KESILAPAN ATAU PENINGKATAN DALAM MANA-MANA KANDUNGAN DAN BAHAN ATAU UNTUK SEBARANG KEHILANGAN ATAU KEROSAKAN SEBARANG JENIS YANG DITANGGUNG AKIBAT PENGGUNAAN MANA-MANA KANDUNGAN YANG DIPOS, DIHANTAR, ATAU SEBANYAKNYA DISEDIAKAN MELALUI LAMAN INI. KAMI TIDAK MENJAMIN, MENGESAHKAN, JAMINAN, ATAU TANGGUNGJAWAB UNTUK MANA-MANA ​​PRODUK ATAU PERKHIDMATAN YANG DIIKLAN ATAU DITAWARKAN OLEH KETIGA BERPESTA MELALUI LAMAN INI, MANA-MANA ​​LAMAN WEB TERPAUT, ATAU MANA-MANA ​​LAMAN WEB ATAU APLIKASI MUDAH ALIH YANG DITAWARKAN DALAM SEBARANG BANNER ATAU IKLAN LAIN, DAN KAMI TIDAK AKAN MENJADI PIHAK KEPADA ATAU DALAM SEBARANG CARA BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MEMANTAU SEBARANG TRANSAKSI ANTARA ANDA DAN MANA-MANA ​​PENYEDIA PRODUK ATAU PERKHIDMATAN PIHAK KETIGA. AS DENGAN PEMBELIAN PRODUK ATAU PERKHIDMATAN MELALUI MANA-MANA ​​MEDIUM ATAU DALAM MANA-MANA ​​PERSEKITARAN, ANDA PERLU MENGGUNAKAN PERTIMBANGAN TERBAIK ANDA DAN BERHATI-HATI DI MANA YANG SESUAI.

Had Liabiliti

KAMI ATAU PENGARAH, PEKERJA ATAU EJEN KAMI TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA ANDA ATAU MANA-MANA ​​PIHAK KETIGA UNTUK SEBARANG KEROSAKAN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, AKIBAT, TEladan, SAMPINGAN, KHAS, ATAU PUNITIF, TERMASUK KEHILANGAN UNTUNG, HILANG HASIL, KEHILANGAN DATA ATAU KEROSAKAN LAIN YANG TIMBUL DARI PENGGUNAAN ANDA ATAS LAMAN, WALAUPUN KITA TELAH DIMAKLUMKAN TENTANG KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT.

Ganti Rugi dan Pembebasan

Anda dengan ini bersetuju untuk menanggung rugi kami dan memastikan kami tidak berbahaya daripada sebarang dan semua kerosakan dan pihak ketiga tuntutan dan perbelanjaan, termasuk yuran peguam, yang timbul daripada penggunaan Perkhidmatan oleh anda dan/atau daripada pelanggaran anda terhadap Terma ini.

Sekiranya anda mempunyai pertikaian dengan salah satu pengguna lain atau mana-mana pihak ketiga, anda dengan ini membebaskan kami, pegawai, pekerja, ejen dan pengganti kanan kami daripada tuntutan, tuntutan dan kerosakan (sebenar dan berbangkit) daripada setiap jenis atau sifat, diketahui dan tidak diketahui, disyaki dan tidak disyaki, didedahkan dan tidak didedahkan, yang timbul daripada atau dalam apa-apa cara yang berkaitan dengan pertikaian tersebut dan/atau Perkhidmatan tersebut.