Условия за ползване

Последна актуализация на 4 октомври 2022 г:

Споразумение за условия

Моля, прегледайте внимателно тези правила и условия за използване, преди да използвате нашия уебсайт и услуги, включително, без ограничение, следното: subsdown.com.

Този документ посочва правилата и условията („Условия“), при които subsdown.com („ние“ или „нас“) ще ви предоставя услуги на своя уебсайт, приложения и свързани услуги (наричани заедно „Услугата“). Използваните в този документ термини „вие“ или „ваш“ се отнасят за вас, всяко образувание, което представлявате, ваши или негови представители, приемници, правоприемници и филиали и всякакви други на вашите или техните устройства.

Чрез посещение, достъп, използване, изтегляне, копиране, инсталиране и/или присъединяване (колективно „използване“) на Услугата, вие сте прочели, разбрали и сте се съгласили да бъдете обвързани с всички тези Условия на Използвайте. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ВСИЧКИ ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, ТОГАВА ВИ Е ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕНО ДА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА И ТРЯБВА ДА СПРЕСТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГАТА.

Тези условия включват също определени ограничения на отговорността и законови откази от отговорност, които ограничават нашите пасиви. С други думи, използването на Услугата е на ваш собствен риск и ние не поемаме никакви отговорност или да предоставя гаранции от всякакъв вид, изрични или подразбиращи се, по отношение на Услугата.

Правата на интелектуална собственост

Ние уважаваме правата на интелектуална собственост на другите. Не можете да нарушавате авторските права, търговска марка или други права на собственост върху информация на всяка страна. Можем по наше усмотрение премахнете каквото и да е Съдържание (или ограничите използването на Услугата с каквото и да е Съдържание), за което имаме причина да смятаме нарушава някое от правата на интелектуална собственост на други и може да прекрати използването на Услугата от ваша страна ако изпратите такова съдържание. Вие носите пълна отговорност за всички действия, свързани с медиите данни, изтеглени чрез нашата услуга.

Освен ако не е посочено друго, сайтът е наша собствена собственост и целият изходен код, бази данни, функционалност, софтуер, дизайн на уебсайтове, аудио, видео, текст, снимки и графики на сайта (наричани заедно „Съдържанието“) и съдържащите се търговски марки, марки за услуги и лога в тях („Марките“) се притежават или контролират от нас или са ни лицензирани и са защитени от закони за авторско право и търговски марки и различни други права върху интелектуалната собственост и нелоялна конкуренция законите на Съединените щати, международните закони за авторското право и международните конвенции. Съдържанието и Марките се предоставят на сайта „КАКТО СА“ само за ваша информация и лична употреба. Освен като изрично предвидено в настоящите Условия за ползване, никоя част от сайта и никакво съдържание или марки не могат да бъдат копирани, възпроизведен, обобщен, препубликуван, качен, публикуван, публично показан, кодиран, преведен, предавани, разпространявани, продавани, лицензирани или използвани по друг начин за всякакви търговски цели каквото и да е, без нашето изрично предварително писмено разрешение.

Изявления на потребителите

Използвайки сайта, вие декларирате и гарантирате, че: (1) имате правоспособност и сте съгласни за спазване на тези Условия за ползване; (2) не сте непълнолетен в юрисдикцията, в която пребивавате, или ако сте непълнолетно лице, сте получили разрешение от родител да използвате сайта; (3) няма да имате достъп до Сайт чрез автоматизирани или нечовешки средства, независимо дали чрез бот, скрипт или по друг начин; (4) ще го направите да не използвате сайта за незаконни или неоторизирани цели; и (5) използването на сайта от ваша страна няма нарушават всеки приложим закон или наредба.

Забранени дейности

Нямате право да осъществявате достъп или да използвате сайта за каквато и да е друга цел освен тази, за която ние създаваме сайта на разположение. Сайтът не може да се използва във връзка с каквито и да било търговски начинания, с изключение на тези, които са специално одобрени или одобрени от нас.

Като потребител на сайта вие се съгласявате да не:

  1. Систематично извличане на данни или друго съдържание от сайта за директно създаване или компилиране или непряко, колекция, компилация, база данни или директория без писмено разрешение от нас.
  2. Пренебрегват, опетняват или по друг начин вредят, по наше мнение, нас и/или Сайта.
  3. Участвайте в неоторизирано рамкиране или свързване към сайта.
  4. Пречат, нарушават или създават неоправдана тежест върху сайта или мрежите или услугите свързани със сайта.
  5. Копирайте или адаптирайте софтуера на сайта, включително, но не само Flash, PHP, HTML, JavaScript или друг код.
  6. Дешифрирайте, декомпилирайте, разглобявайте или правете обратно инженерство на всеки от софтуера, включващ или в по какъвто и да е начин, съставляващ част от сайта.
  7. Използвайте сайта като част от всяко усилие да се конкурирате с нас или да използвате по друг начин сайта и/или Съдържание за всяко начинание или търговско начинание, генериращо приходи.
Политика за поверителност

Ние поддържаме отделна Политика за поверителност и вашето съгласие с тези Условия също означава, че сте го направили прочетете и разберете Политиката за поверителност. Ние си запазваме правото да променяме Политиката за поверителност по всяко време чрез публикуване на такива изменения в Услугата или нашия уебсайт. Не можете да получавате други известия за всякакви изменения. Ще се счита, че продължавате да използвате Услугата след такива изменения вашето потвърждение за Политиката за поверителност и че сте я прочели и разбрали.

Вие потвърждавате, че може да събираме и използваме технически данни и свързана информация, вкл но не само техническа информация за вашето устройство, системен и приложен софтуер, и периферни устройства, които се събират периодично, за да се улесни предоставянето на актуализации на Услугата.

Вие разбирате, потвърждавате и се съгласявате, че можем да имаме достъп, да съхраняваме и разкриваме вашите информация, ако това се изисква по закон или при добросъвестно убеждение, че такъв достъп, запазване или разкриването е разумно желателно или необходимо за нас.

Срок и прекратяване

Тези Условия за ползване остават в пълна сила и действие, докато използвате сайта. БЕЗ КАТО ОГРАНИЧАВАНЕ НА ВСЯКАКВА ДРУГА РАЗПОРЕДБА НА ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, НИЕ ЗАПАЗВАМЕ ПРАВОТО ПО НАШЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ И БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЕ ИЛИ ОТГОВОРНОСТ, ОТКАЗВАЙТЕ ДОСТЪП И ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА (ВКЛЮЧИТЕЛНО БЛОКИРАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ IP АДРЕСИ), НА ВСЯКО ЛИЦЕ ПО ВСЯКАКВА ПРИЧИНА ИЛИ БЕЗ ПРИЧИНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ НА ВСЯКАКВА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА, ГАРАНЦИЯ ИЛИ СПОРАЗУМЕНИЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ НА ВСЯКАКВА ПРИЛОЖИМА ЗАКОН ИЛИ НАРЕДБА. НИЕ МОЖЕМ ДА ПРЕКРАТИМ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ УЧАСТИЕТО ВИ В САЙТА ИЛИ ДА ИЗТРИЕМ ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СТЕ ПУБЛИКУВАЛИ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ, БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ПО НАШЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ.

Модификация и прекъсване

Ние си запазваме правото да променяме, модифицираме или премахваме съдържанието на сайта по всяко време или за всякаква причина по наше усмотрение без предизвестие. Никакво друго известие не може да ви бъде отправено изменения. ВИЕ ПРИЕМАТЕ, ЧЕ ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА СЛЕД ТАКИВА ИЗМЕНЕНИЯ ЩЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ВАШЕТО ПРИЕМАНЕ НА ТАКИВА ИЗМЕНЕНИЯ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ДЕЙСТВИТЕЛНО СТЕ ГИ ПРОЧЕЛИ.

Също така си запазваме правото да променяме или прекратяваме целия или част от сайта без предизвестие на по всяко време. Ние няма да носим отговорност пред вас или трета страна за каквато и да е модификация, промяна на цената, спиране или прекратяване на Сайта.

Не можем да гарантираме, че сайтът ще бъде достъпен по всяко време. Може да изпитаме хардуер, софтуер, или други проблеми или необходимост от извършване на поддръжка, свързана със сайта, което води до прекъсвания, забавяния или грешки. Ние си запазваме правото да променяме, преразглеждаме, актуализираме, спираме, да прекратите или по друг начин да промените сайта по всяко време или по каквато и да е причина, без да ви уведомявате. Вие приемаме, че не носим никаква отговорност за каквито и да е загуби, щети или неудобства, причинени от вас невъзможност за достъп или използване на Сайта по време на престой или прекъсване на Сайта. Нищо вътре тези Условия за ползване ще се тълкуват като задължаващи да поддържаме и поддържаме сайта или да доставяме всякакви корекции, актуализации или издания във връзка с тях.

Опровержение

САЙТЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА БАЗА ВЪВ ВАКЪВ, КАКТО Е И КАКТО Е НАЛИЧЕН. ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА И НАШИТЕ УСЛУГИ ЩЕ БЪДАТ НА ВАШ РИСК. В НАЙ-ПЪЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ЗАКОНА, НИЕ ОТХВЪРЛЯМЕ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ, ВЪВ ВРЪЗКА СЪС САЙТА И ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАС, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕНАРУШЕНИЕ. НИЕ НЕ ДАВАМЕ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ОТНОСНО ТОЧНОСТТА ИЛИ ПЪЛНОТА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ВСЯКАКВИ УЕБСАЙТОВЕ, СВЪРЗАНИ КЪМ САЙТА И НЯМА ДА ПОЕМЕМ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКАКВИ (1) ГРЕШКИ, ГРЕШКИ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ В СЪДЪРЖАНИЕТО И МАТЕРИАЛИТЕ, (2) ЛИЧНИ НАВРЕДИ ИЛИ ИМУЩЕСТВЕНИ ЩЕТИ ОТ КАКВОТО И ДА Е Естество, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ВАШИЯ ДОСТЪП ДО И ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТ, (3) ВСЕКИ НЕОТОРИЗИРАН ДОСТЪП ДО ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАШИТЕ СИГУРНИ СЪРВЪРИ И/ИЛИ ВСЯКАКВИ ЛИЧНИ ИНФОРМАЦИЯ И/ИЛИ ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ, СЪХРАНЯВАНА В ТЯ, (4) ВСЯКО ПРЕКЪСВАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРЕДАВАНЕ ДО ИЛИ ОТ САЙТА, ​​(5) ВСЯКАКВИ БЪГОВЕ, ВИРУСИ, ТРОЙАНСКИ КОНЕ ИЛИ ПОДОБНИ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДАДЕНИ ДО ИЛИ ПРЕЗ САЙТА ОТ ТРЕТА СТРАНА И/ИЛИ (6) ВСЯКАКВИ ГРЕШКИ ИЛИ ПРОПУСКИ ВЪВ СЪДЪРЖАНИЕ И МАТЕРИАЛИ ИЛИ ЗА ВСЯКАКВА ЗАГУБА ИЛИ ЩЕТА ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ВЪЗНИКНАЛИ В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СЪДЪРЖАНИЕ, ПУБЛИКУВАНО, ПРЕДАВАНО ИЛИ ПО ДРУГИ НАПРАВЕН ДОСТЪПЕН ЧРЕЗ САЙТА. НИЕ НЕ ГАРАНТИРАМЕ, ОДОБРЯВАМЕ, ГАРАНЦИЯ ИЛИ ПОЕМАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКАКВИ ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА, РЕКЛАМИРАНИ ИЛИ ПРЕДЛАГАНИ ОТ ТРЕТИ УЧАСТВАЙТЕ ПРЕЗ САЙТА, ​​ВСЕКИ УЕБСАЙТ С ХИПЕРВРЪЗКИ ИЛИ УЕБСАЙТ ИЛИ МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ, ПРЕДСТАВЕНО В КАКВИТО И ДА Е БАНЕРИ ИЛИ ДРУГА РЕКЛАМА И НИЕ НЯМА ДА БЪДЕМ СТРАНА ИЛИ ПО НИКАКЪВ НАЧИН ДА НОСИМЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА МОНИТОРИНГ НА ВСЯКАКВА ТРАНЗАКЦИЯ МЕЖДУ ВАС И ДОСТАВЧИЦИ НА ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ ТРЕТИ СТРАНИ. КАТО ПРИ ЗАКУПУВАНЕТО НА ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА ЧРЕЗ ВСЯКА МЕДИЯ ИЛИ ВЪВ ВСЯКАКВА СРЕДА, ВИЕ ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ВАШАТА ПРЕЦЕНКА И БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ, КЪДЕТО Е Уместно.

Ограничаване на отговорността

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НИЕ ИЛИ НАШИТЕ ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ АГЕНТИ НЯМА ДА НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ВАС ИЛИ ТРЕТА СТРАНА ЗА ВСЯКАКВИ ПРЕКИ, НЕПРЯКИ, КОСВЕНИ, ПРИМЕРНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОПУСНАТА ПЕЧАЛБА, ПРОПУСНАТА ПЕЧАЛБА, ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ ДРУГИ ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТ, ДОРИ АКО СМЕ БИЛИ УВЕДОМЛЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ.

Обезщетение и освобождаване

С настоящото вие се съгласявате да ни обезщетите и да ни предпазите от каквито и да било щети и трети страни искове и разноски, включително адвокатски хонорари, произтичащи от вашето използване на Услугата и/или от нарушение от ваша страна на настоящите Условия.

В случай, че имате спор с един или повече други потребители или трети страни, вие с настоящото освобождава нас, нашите служители, служители, агенти и правоприемници от искове, искания и щети (действителни и последващи) от всякакъв вид или естество, известни и неизвестни, подозирани и неподозирани, разкрити и неразкрити, произтичащи от или по някакъв начин свързани с такива спорове и/или услугата.