Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2022:

Voorwaarden Overeenkomst

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website gebruikt diensten, waaronder, zonder beperking, het volgende: subsdown.com.

In dit document worden de algemene voorwaarden ("Voorwaarden") vermeld waarop subsdown.com ("wij" of "ons") zal u diensten verlenen via haar website, applicaties en aanverwante diensten (gezamenlijk de "Dienst"). Zoals in dit document gebruikt, verwijzen de termen ‘u’ of ‘uw’ naar u, elke entiteit die u vertegenwoordigt, uw of haar vertegenwoordigers, opvolgers, rechtverkrijgenden en gelieerde ondernemingen, en alle van uw of hun apparaten.

Door het bezoeken, openen, gebruiken, downloaden, kopiëren, installeren en/of deelnemen aan (gezamenlijk "gebruiken") van de Dienst, heeft u al deze Voorwaarden gelezen, begrepen en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan Gebruik. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS HET U UITDRUKKELIJK VERBODEN U GEBRUIKT DE SITE EN U MOET STOPPEN MET HET GEBRUIK VAN DE DIENST.

Deze voorwaarden omvatten ook bepaalde aansprakelijkheidsbeperkingen en juridische disclaimers die onze schulden. Met andere woorden: uw gebruik van de Dienst is op eigen risico en wij aanvaarden dit niet aansprakelijkheid, of geeft enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de Service.

Intellectuele eigendomsrechten

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. U mag geen inbreuk maken op het auteursrecht, handelsmerk of andere eigendomsrechten op informatie van welke partij dan ook. Wij kunnen dit naar eigen goeddunken doen inhoud verwijderen (of het gebruik van de Dienst beperken met inhoud) waarvan wij reden hebben om aan te nemen schendt een van de intellectuele eigendomsrechten van anderen en kan uw gebruik van de Dienst beëindigen als u dergelijke inhoud indient. Je draagt ​​de volledige verantwoordelijkheid voor alle acties met betrekking tot de media gegevens gedownload via onze dienst.

Tenzij anders aangegeven, is de Site ons eigendom en is alle broncode, databases, functionaliteit, software, website-ontwerpen, audio, video, tekst, foto's en afbeeldingen op de Site (gezamenlijk de "Inhoud") en de daarin opgenomen handelsmerken, dienstmerken en logo's daarin (de "Merken") zijn eigendom van of worden beheerd door ons of zijn aan ons in licentie gegeven, en worden beschermd door auteursrecht- en handelsmerkwetten en diverse andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke concurrentie wetten van de Verenigde Staten, internationale auteursrechtwetten en internationale verdragen. De inhoud en de Merken worden uitsluitend ter informatie en voor persoonlijk gebruik op de Site aangeboden "AS IS". Behalve als zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, mag geen enkel deel van de Site en geen enkele Inhoud of Merken worden gekopieerd, gereproduceerd, samengevoegd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, publiekelijk weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht, in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd voor commerciële doeleinden dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Gebruikersrepresentaties

Door de Site te gebruiken, verklaart en garandeert u dat:(1) u over de wettelijke bevoegdheid beschikt en dat u ermee akkoord gaat om te voldoen aan deze Gebruiksvoorwaarden; (2) u bent niet minderjarig in het rechtsgebied waar u woont, of als u minderjarig bent, heeft u ouderlijke toestemming gekregen om de Site te gebruiken; (3) u krijgt geen toegang tot de Site via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, hetzij via een bot, script of anderszins; (4) dat zul je doen de Site niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden; en (5) uw gebruik van de Site niet enige toepasselijke wet- of regelgeving schendt.

Verboden activiteiten

U mag de Site niet openen of gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor wij de Site hebben gemaakt beschikbaar. De site mag niet worden gebruikt in verband met commerciële activiteiten, behalve die welke worden specifiek door ons onderschreven of goedgekeurd.

Als gebruiker van de Site gaat u ermee akkoord om niet:

  1. Haal systematisch gegevens of andere inhoud van de site op om deze rechtstreeks te creëren of te compileren of indirect, een verzameling, compilatie, database of directory zonder schriftelijke toestemming van ons.
  2. Naar onze mening ons en/of de Site in diskrediet brengen, bezoedelen of anderszins schade toebrengen.
  3. Zich bezighouden met ongeoorloofde framing van of koppelingen naar de Site.
  4. De Site of de netwerken of diensten verstoren, verstoren of onnodig belasten verbonden met de Site.
  5. Kopieer of pas de software van de site aan, inclusief maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code.
  6. De software waaruit of in de software bestaat, ontcijferen, decompileren, demonteren of reverse-engineeren op welke wijze dan ook deel uitmaken van de Site.
  7. Gebruik de Site als onderdeel van een poging om met ons te concurreren of gebruik op andere wijze de Site en/of de Content voor elke inkomstengenererende onderneming of commerciële onderneming.
Privacybeleid

Wij hanteren een afzonderlijk privacybeleid en uw instemming met deze voorwaarden betekent ook dat u dat heeft gedaan Lees en begrijp het privacybeleid. Wij behouden ons het recht voor om het privacybeleid op elk moment te wijzigen door dergelijke wijzigingen op de Dienst of onze website te plaatsen. Er mag geen andere kennisgeving aan u worden gedaan over eventuele wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van de Dienst na dergelijke wijzigingen wordt geacht te zijn voltooid uw erkenning van het Privacybeleid en dat u het hebt gelezen en begrepen.

U erkent dat wij technische gegevens en gerelateerde informatie kunnen verzamelen en gebruiken, inclusief: maar niet beperkt tot technische informatie over uw apparaat, systeem en applicatiesoftware, en randapparatuur, die periodiek wordt verzameld om het aanbieden van updates voor de Dienst te vergemakkelijken.

U begrijpt, erkent en gaat ermee akkoord dat wij uw gegevens kunnen inzien, bewaren en openbaar maken informatie indien dit wettelijk vereist is of als er te goeder trouw wordt aangenomen dat dergelijke toegang, bewaring of openbaarmaking voor ons redelijkerwijs wenselijk of noodzakelijk is.

Termijn en beëindiging

Deze Gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht zolang u de Site gebruikt. ZONDER OM ELKE ANDERE BEPALING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN TE BEPERKEN, BEHOUDEN WIJ HET RECHT VOOR OM, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN ZONDER KENNISGEVING OF AANSPRAKELIJKHEID DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE SITE WEIGEREN (INCLUSIEF HET BLOKKEREN VAN BEPAALDE IP-adressen ADRESSEN), AAN IEDERE PERSOON, OM WELKE REDEN DAN OOK, ZONDER REDEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHENDING VAN ENIGE VERKLARING, GARANTIE OF OVEREENKOMST IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF VAN ENIGE TOEPASSELIJKE WET OF REGELGEVING. WIJ KUNNEN UW GEBRUIK VAN OF DEELNAME AAN DE SITE BEËINDIGEN OF ENIGE INHOUD VERWIJDEREN OF INFORMATIE DIE U OP ELK MOMENT, ZONDER WAARSCHUWING, NAAR ONS EIGEN GOEDDUNKEN HEBT GEPLAATST.

Wijziging en onderbreking

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de site op elk moment of voor een bepaalde tijd te wijzigen, aan te passen of te verwijderen welke reden dan ook, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving. Er mag geen andere kennisgeving aan u worden gedaan amendementen. U ERKENT DAT UW VOORTDURENDE GEBRUIK VAN DE DIENST NA DERGELIJKE WIJZIGINGEN ZAL ZIJN BEVATTEN UW AANVAARDING VAN DERGELIJKE WIJZIGINGEN, ONGEACHT OF U ZE DAADWERKELIJK HEBT GELEZEN.

We behouden ons ook het recht voor om de site geheel of gedeeltelijk zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten elk moment. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de site.

Wij kunnen niet garanderen dat de Site te allen tijde beschikbaar zal zijn. We kunnen hardware, software, of andere problemen of de noodzaak om onderhoud uit te voeren met betrekking tot de Site, resulterend in onderbrekingen, vertragingen of fouten. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen, herzieningen, updates, opschorting, de Site op elk moment of om welke reden dan ook stopzetten of anderszins wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u. Jij gaat u ermee akkoord dat wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor enig verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Site tijdens een downtime of stopzetting van de Site. Niets binnen deze Gebruiksvoorwaarden zullen worden geïnterpreteerd als een verplichting voor ons om de Site te onderhouden en te ondersteunen of te leveren eventuele correcties, updates of releases die daarmee verband houden.

Vrijwaring

DE SITE WORDT GELEVERD OP BASIS VAN AS-IS EN ZOALS BESCHIKBAAR. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE EN ONZE DIENSTEN ZULLEN OP EIGEN RISICO ZIJN. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJZEN WIJ ALLES AF GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, IN VERBAND MET DE SITE EN UW GEBRUIK DAARVAN, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN NIET-INBREUK. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE DE INHOUD VAN DE SITE OF DE INHOUD VAN ENIGE WEBSITES DIE AAN DE SITE WORDEN GEKOPPELD EN WIJ AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIGE (1) FOUTEN, FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN VAN INHOUD EN MATERIALEN, (2) PERSOONLIJKE LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, VAN WELKE AARD DAN OOK, ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE, (3) ELKE ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE VEILIGE SERVERS EN/OF ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN/OF FINANCIËLE INFORMATIE DAARIN OPGESLAGEN, (4) ELKE ONDERBREKING OF STOPZETTING VAN OVERDRACHT NAAR OF VAN DE SITE, (5) ENIGE BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN EN DERGELIJKE DIE KUNNEN ZIJN DOOR EEN DERDE PARTIJ VERZONDEN NAAR OF VIA DE SITE, EN/OF (6) FOUTEN OF OMISSIES IN ENIGE INHOUD EN MATERIALEN OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK OPGELOPEN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIGE INHOUD GEPLAATST, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR GEMAAKT VIA DE SITE. WIJ GARANDEREN NIET, ONDERSCHRIJVEN NIET, GARANTIE OF AANVAARDT DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIG PRODUCT OF DIENST DIE WORDT GEADVERTEERD OF AANGEBODEN DOOR EEN DERDE PARTIJ VIA DE SITE, ELKE GEHYPERLINKTE WEBSITE, OF ENIGE WEBSITE OF MOBIELE APPLICATIE DIE IN ENIGE BANNER OF ANDERE RECLAME, EN WIJ ZIJN GEEN PARTIJ BIJ OF ZIJN OP GEEN ENKELE WIJZE VERANTWOORDELIJK VOOR TOEZICHT OP ELKE TRANSACTIE TUSSEN U EN DERDE LEVERANCIERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN. ALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA EEN MIDDEL OF IN WELKE OMGEVING MOET U GEBRUIK MAKEN UW BESTE OORDEEL EN WEES VOORZICHTIG WANNEER PASSEND.

Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLGSCHADE, VOORBEELDSCHADE, INCIDENTELE, SPECIALE OF BESTRAFFENDE SCHADE, INCLUSIEF WINSTDERVING, INKOMSTENVERLIES, VERLIES VAN GEGEVENS OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DE SITE, ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Schadeloosstelling en vrijwaring

U stemt er hierbij mee in ons schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle schade en schade van derden claims en kosten, inclusief advocatenhonoraria, die voortvloeien uit uw gebruik van de Dienst en/of uit uw schending van deze Voorwaarden.

In het geval dat u een geschil heeft met een of meer andere gebruikers of derden, kunt u dat doen ontslaat ons, onze functionarissen, werknemers, agenten en rechtsopvolgers hierbij van claims, eisen en schade (daadwerkelijk en gevolgschade) van welke aard dan ook, bekend en onbekend, vermoed en onvermoed, openbaar gemaakt en niet openbaar gemaakt, voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met dergelijke geschillen en/of de dienst.