Podmienky používania

Posledná aktualizácia 4. októbra 2022:

Dohoda o podmienkach

Pred použitím našej webovej stránky si pozorne prečítajte tieto podmienky používania a služby vrátane, bez obmedzenia, nasledujúcich: subsdown.com.

Tento dokument uvádza zmluvné podmienky („Podmienky“), na základe ktorých subsdown.com („my“ alebo „nás“) vám bude poskytovať službu na svojich webových stránkach, aplikáciách a súvisiacich službách (spoločne len „Služba“). V tomto dokumente sa výrazy „vy“ alebo „váš“ vzťahujú na vás, akýkoľvek subjekt, ktorý zastupujete, vaši alebo jeho zástupcovia, nástupcovia, postúpené osoby a pridružené spoločnosti a iné vašich alebo ich zariadení.

Návštevou, prístupom, používaním, sťahovaním, kopírovaním, inštaláciou a/alebo pripojením (spoločne „používaním“) služby ste si prečítali, porozumeli a súhlasili s tým, že budete viazaní všetkými týmito podmienkami Použite. AK NESÚHLASÍTE SO VŠETKÝMI TÝMITO PODMIENKAMI POUŽÍVANIA, POTOM JE VÁM VÝSLOVNE ZAKÁZANÉ POUŽÍVANIE STRÁNKY A SLUŽBU MUSÍTE PRESTAŤ POUŽÍVAŤ.

Tieto podmienky zahŕňajú aj určité obmedzenia zodpovednosti a právne vylúčenia zodpovednosti, ktoré obmedzujú naše záväzky. Inými slovami, používanie Služby je na vaše vlastné riziko a my žiadne nepredpokladáme zodpovednosť alebo poskytovať akékoľvek záruky akéhokoľvek druhu, výslovné alebo predpokladané, v súvislosti so Službou.

Práva duševného vlastníctva

Rešpektujeme práva duševného vlastníctva iných. Nesmiete porušovať autorské práva, ochranná známka alebo iné vlastnícke informačné práva ktorejkoľvek strany. Môžeme podľa vlastného uváženia odstrániť akýkoľvek obsah (alebo obmedziť používanie služby s akýmkoľvek obsahom), o ktorom máme dôvod sa domnievať porušuje akékoľvek práva duševného vlastníctva iných a môže ukončiť vaše používanie Služby ak odošlete takýto obsah. Za všetky úkony súvisiace s médiami nesiete plnú zodpovednosť údaje stiahnuté prostredníctvom našej služby.

Ak nie je uvedené inak, stránka je naším vlastníctvom a celý zdrojový kód, databázy, funkčnosť, softvér, návrhy webových stránok, zvuk, video, text, fotografie a grafika na Stránke (spoločne „Obsah“) a obsiahnuté ochranné známky, servisné značky a logá v nich (ďalej len „Značky“) vlastníme alebo kontrolujeme alebo máme licenciu a sú chránené autorské zákony a zákony o ochranných známkach a rôzne iné práva duševného vlastníctva a nekalú súťaž zákony Spojených štátov amerických, medzinárodné zákony o autorských právach a medzinárodné dohovory. Obsah a Značky sú uvedené na Stránke „TAK, AKO SÚ“ len pre vašu informáciu a osobné použitie. Okrem ako výslovne uvedené v týchto Podmienkach používania, nesmie sa kopírovať žiadna časť Stránky a žiadny obsah ani značky, reprodukované, agregované, znovu publikované, nahrané, uverejnené, verejne zobrazené, zakódované, preložené, prenášané, distribuované, predávané, licencované alebo inak využívané na akékoľvek komerčné účely bez nášho výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu.

Vyhlásenia používateľov

Používaním stránky vyhlasujete a zaručujete, že: (1) máte spôsobilosť na právne úkony a súhlasíte s tým dodržiavať tieto Podmienky používania; (2) nie ste maloletý v jurisdikcii, v ktorej máte bydlisko, alebo ak ste neplnoletí, dostali ste súhlas rodičov na používanie stránky; (3) nebudete mať prístup k Stránka automatizovanými alebo inými než ľudskými prostriedkami, či už prostredníctvom robota, skriptu alebo iným spôsobom; (4) budete nepoužívať stránku na žiadne nezákonné alebo neoprávnené účely; a (5) vaše používanie stránky nebude porušovať akýkoľvek platný zákon alebo nariadenie.

Zakázané činnosti

Nesmiete pristupovať ani používať Stránku na iný účel, než na ktorý sme Stránku vytvorili k dispozícii. Stránka sa nesmie používať v súvislosti so žiadnymi komerčnými činnosťami okrem tých, ktoré sú sú nami výslovne schválené alebo schválené.

Ako používateľ Stránky súhlasíte, že nebudete:

  1. Systematicky získavať údaje alebo iný obsah zo Stránky na priame vytváranie alebo kompiláciu alebo nepriamo kolekciu, kompiláciu, databázu alebo adresár bez písomného povolenia od nás.
  2. Znevažovať, pošpiniť alebo inak poškodiť, podľa nášho názoru, nás a/alebo Stránku.
  3. Zapojiť sa do neoprávneného rámcovania alebo odkazovania na Stránku.
  4. Zasahovať do, narúšať alebo vytvárať neprimeranú záťaž na Stránke alebo sieťach alebo službách pripojený k Stránke.
  5. Skopírujte alebo upravte softvér stránky, vrátane, ale nie výlučne, Flash, PHP, HTML, JavaScript alebo iný kód.
  6. Dešifrujte, dekompilujte, rozložte alebo spätne analyzujte akýkoľvek softvér, ktorý obsahuje alebo obsahuje akýmkoľvek spôsobom tvoriacim časť Stránky.
  7. Používajte stránku ako súčasť akéhokoľvek úsilia konkurovať nám alebo inak používať stránku a/alebo Obsah pre akékoľvek úsilie generujúce príjmy alebo komerčné podnikanie.
Zásady ochrany osobných údajov

Ponechávame si samostatné Zásady ochrany osobných údajov a váš súhlas s týmito Podmienkami tiež znamená, že ich máte prečítajte si Zásady ochrany osobných údajov a pochopte ich. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť Zásady ochrany osobných údajov uverejnením takýchto zmien v Službe alebo na našej webovej stránke. Žiadne iné oznámenie vám nemôže byť zaslané o akýchkoľvek zmenách a doplneniach. Vaše ďalšie používanie Služby po takýchto zmenách bude považované za beriete na vedomie Zásady ochrany osobných údajov a že ste si ich prečítali a rozumiete im.

Beriete na vedomie, že môžeme zhromažďovať a používať technické údaje a súvisiace informácie vrátane ale nielen technické informácie o vašom zariadení, systéme a aplikačnom softvéri a periférne zariadenia, ktoré sa pravidelne zhromažďujú na uľahčenie poskytovania aktualizácií Služby.

Rozumiete, beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že môžeme pristupovať, uchovávať a zverejňovať vaše informácie, ak to vyžaduje zákon alebo v dobrej viere, že takýto prístup, uchovanie resp zverejnenie je pre nás primerane žiaduce alebo nevyhnutné.

Doba platnosti a ukončenie

Tieto Podmienky používania zostávajú v plnej platnosti a účinnosti počas používania stránky. BEZ OBMEDZUJÚC AKÉKOĽVEK INÉ USTANOVENIA TÝCHTO PODMIENOK POUŽÍVANIA, VYHRAZUJEME SI PRÁVO NA ZÁKLADNÉ UVÁŽENIE A BEZ UPOZORNENIA ALEBO ZODPOVEDNOSTI ODMIETNUŤ PRÍSTUP A POUŽÍVANIE STRÁNKY (VRÁTANE BLOKOVANIA URČITÝCH IP adries ADRESY), AKEJKOĽVEK OSOBE Z AKÉHOKOĽVEK ALEBO BEZDÔVODNÉHO DÔVODU, VRÁTANE PORUŠENIA, BEZ OBMEDZENIA AKÉHOKOĽVEK VYHLÁSENIA, ZÁRUKY ALEBO ZMLUVY OBSAHUJÚCEHO TIETO PODMIENKY POUŽÍVANIA ALEBO AKÉKOĽVEK UPLATNITEĽNÉ ZÁKON ALEBO NARIADENIE. MÔŽEME UKONČIŤ VAŠE POUŽÍVANIE ALEBO ÚČASŤ NA STRÁNKE ALEBO VYMAZAŤ AKÝKOĽVEK OBSAH ALEBO INFORMÁCIE, KTORÉ STE KEDYKOĽVEK ZVEREJNILI BEZ UPOZORNENIA, PODĽA NAŠHO VÝHRADNÉHO UVÁŽENIA.

Modifikácia a prerušenie

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť, upraviť alebo odstrániť obsah stránky z akéhokoľvek dôvodu podľa vlastného uváženia bez upozornenia. O žiadnej vám nesmie byť zaslané žiadne ďalšie oznámenie zmeny a doplnenia. BERIETE NA VEDOMIE, ŽE VAŠE ĎALŠIE POUŽÍVANIE SLUŽBY NA ZÁKLADE TÝCHTO DOPLNKOV BUDE PREDSTAVTE SVOJ SÚHLAS S TÝMITO ZMENAMI, BEZ OHĽADOM NA ČI STE ICH V SKUTOČNOSTI PREČÍTALI.

Vyhradzujeme si tiež právo upraviť alebo zrušiť celú stránku alebo jej časť bez upozornenia na adrese kedykoľvek. Nenesieme voči vám ani žiadnej tretej strane zodpovednosť za akúkoľvek úpravu, zmenu ceny, pozastavenie alebo zrušenie stránky.

Nemôžeme zaručiť, že stránka bude vždy dostupná. Môžeme zažiť hardvér, softvér alebo iné problémy alebo potreba vykonať údržbu súvisiacu so Stránkou, čo má za následok prerušenia, oneskorenia alebo chyby. Vyhradzujeme si právo meniť, revidovať, aktualizovať, pozastaviť, prerušiť alebo inak upraviť stránku kedykoľvek alebo z akéhokoľvek dôvodu bez upozornenia. vy súhlasíme s tým, že nenesieme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu, poškodenie alebo nepríjemnosti spôsobené vami nemožnosť prístupu alebo používania stránky počas akéhokoľvek výpadku alebo prerušenia prevádzky stránky. Nič tieto Podmienky používania sa budú vykladať tak, že nás zaväzujú udržiavať a podporovať Stránku alebo dodávať akékoľvek opravy, aktualizácie alebo vydania v súvislosti s tým.

Vylúčenie zodpovednosti

STRÁNKA JE POSKYTOVANÁ TAK, AKO JE A AKO JE DOSTUPNÁ. SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE STRÁNKU POUŽÍVATE A NAŠE SLUŽBY BUDÚ NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO. V PLNOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM SA VŠETKO ZRIEKAME ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ, V SÚVISLOSTI S STRÁNKOU A VAŠIM POUŽÍVANÍM JEJ, VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIE, IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIE PRÁVA. NEPOSKYTUJEME ŽIADNE ZÁRUKY ANI PREHLÁSENIA TÝKAJÚCE SA PRESNOSTI ALEBO ÚPLNOSTI OBSAH STRÁNKY ALEBO OBSAH AKÝCHKOĽVEK WEBOVÝCH STRÁNOK PREPOJENÝCH S STRÁNKOU A NEPREBERÁME ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ALEBO ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK (1) CHYBY, CHYBY ALEBO NEPRESNOSTI OBSAHU A MATERIÁLOV, (2) OSOBNÁ ZRANENIE ALEBO ŠKODY NA MAJETKU, AKEJKOĽVEK POVAHY, VYPLÝVAJÚCE Z VÁŠHO PRÍSTUPU A POUŽÍVANIA STRÁNKA, (3) AKÝKOĽVEK NEOPRÁVNENÝ PRÍSTUP ALEBO POUŽÍVANIE NAŠICH ZABEZPEČENÝCH SERVEROV A/ALEBO AKÉKOĽVEK A VŠETKO OSOBNÉ INFORMÁCIE A/ALEBO FINANČNÉ INFORMÁCIE V NICH ULOŽENÉ, (4) AKÉKOĽVEK PRERUŠENIE ALEBO UKONČENIE PRENOS NA STRÁNKU ALEBO ZO STRÁNKY, (5) AKÉKOĽVEK CHYBY, VÍRUSY, TROJSKÉ KONE ALEBO PODOBNÉ, KTORÉ MÔŽU BYŤ PRENÁŠANÉ NA STRÁNKU ALEBO CEZ STRÁNKU AKÚKOĽVEK TRETIA STRANA, A/ALEBO (6) AKÉKOĽVEK CHYBY ALEBO VYPADNUTIE V AKEJKOĽVEK OBSAH A MATERIÁLY ALEBO ZA AKÚKOĽVEK STRATU ALEBO POŠKODENIE AKÉHOKOĽVEK DRUHU VZNIKNUTÉ V DÔSLEDKU POUŽITIA AKÉHOKOĽVEK OBSAH ZVEREJNENÝ, PRENOSENÝ ALEBO INAK SPRÍSTUPNENÝ PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY. NEZARUČUJEME, NESCHVAĽUJEME, ZARUČTE ALEBO PREBERAJTE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÝKOĽVEK PRODUKT ALEBO SLUŽBU INZEROVANÉ ALEBO PONÚKANÉ TRETÍM ZAPOJTE SA PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY, AKEJKOĽVEK HYPERLINKOVEJ WEBOVEJ STRÁNKY ALEBO AKEJKOĽVEK WEBOVEJ STRÁNKY ALEBO MOBILNEJ APLIKÁCIE UVEDENÉ V AKÝKOĽVEK BANNER ALEBO INÁ REKLAMA A MY NEBUDEME ZÚČASTNENÝMI STRANAMI ANI ŽIADNYM SPÔSOBOM NEBUDEME ZODPOVEDNÍ ZA MONITOROVANIE AKEJKOĽVEK TRANSAKCIE MEDZI VAMI A AKÝKOĽVEK POSKYTOVATEĽMI PRODUKTOV ALEBO SLUŽIEB TRETÍMI STRANAMI. AS PRI NÁKUPE PRODUKTU ALEBO SLUŽBY PROSTREDNÍCTVOM AKÉHOKOĽVEK MÉDIA ALEBO V AKOMKOĽVEK PROSTREDÍ BY STE MALI POUŽÍVAŤ VÁŠ NAJLEPŠÍ ÚSUDOK A CVIČIŤ POZOR, KDE JE TO VHODNÉ.

Obmedzenie zodpovednosti

V ŽIADNOM PRÍPADE MY ANI NAŠI RIADITELIA, ZAMESTNANCI ALEBO ZÁSTUPCOVIA NEBUDEME ZODPOVEDNÍ VÁM ANI AKEJKOĽVEK TRETEJ STRANE ZA AKÉKOĽVEK PRIAMY, NEPRIAME, NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNE, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ALEBO TRESTNÉ ŠKODY, VRÁTANE STRATY ZISKU, STRATY VÝNOSOV, STRATY ÚDAJOV ALEBO INÝCH ŠKOD VZNIKNUTÝCH Z VAŠEHO POUŽÍVANIA STRÁNKA, AJ KEĎ SME BOLI UPOZORNENÍ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKOD.

Odškodnenie a uvoľnenie

Týmto súhlasíte s tým, že nás odškodníte a ochránite nás pred akýmikoľvek a všetkými škodami a tretími stranami nároky a výdavky, vrátane poplatkov za právne zastúpenie, vyplývajúce z vášho používania Služby a/alebo z vaše porušenie týchto Podmienok.

V prípade, že máte spor s jedným alebo viacerými ďalšími používateľmi alebo akýmikoľvek tretími stranami, vy týmto nás, našich úradníkov, zamestnancov, zástupcov a právnych nástupcov oslobodzuje od nárokov, požiadaviek a škody (skutočné a následné) akéhokoľvek druhu alebo povahy, známe i neznáme, predpokladané a netušené, zverejnené a nezverejnené, vyplývajúce z takýchto sporov alebo akokoľvek súvisiace s takýmito spormi a/alebo služba.