Warunki korzystania

Ostatnia aktualizacja: 4 października 2022 r:

Warunki Umowy

Przed skorzystaniem z naszej witryny internetowej prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi warunkami użytkowania usługi, w tym między innymi: subsdown.com.

Niniejszy dokument określa zasady i warunki („Warunki”), na jakich subsdown.com („my” lub „nas”) będzie świadczyć dla Ciebie usługi za pośrednictwem swojej strony internetowej, aplikacji i powiązanych usług (łącznie „Usługa”). W niniejszym dokumencie terminy „ty” lub „twój” odnoszą się do ciebie, jakikolwiek podmiot, który reprezentujesz, Twoi lub jego przedstawiciele, następcy, cesjonariusze i podmioty stowarzyszone oraz wszelkie inne Twoich lub ich urządzeń.

Odwiedzając, uzyskując dostęp, używając, pobierając, kopiując, instalując i/lub dołączając (łącznie „korzystanie”) z Usługi, przeczytałeś, zrozumiałeś i zgodziłeś się przestrzegać wszystkich niniejszych Warunków Używać. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ ZE WSZYSTKIMI NINIEJSZYMI WARUNKAMI KORZYSTANIA, WTEDY MASZ WYRAŹNY ZABRONIENIE KORZYSTAJĄC Z STRONY I MUSISZ PRZESTAĆ KORZYSTAĆ Z USŁUGI.

Warunki te obejmują również pewne ograniczenia odpowiedzialności i zastrzeżenia prawne, które ograniczają nasze zadłużenie. Innymi słowy, korzystanie z Usługi odbywa się na własne ryzyko, a my nie ponosimy takiego ryzyka odpowiedzialności ani nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w odniesieniu do Usługi.

Prawa własności intelektualnej

Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób. Nie możesz naruszać praw autorskich, znakiem towarowym lub innymi zastrzeżonymi prawami informacyjnymi jakiejkolwiek strony. Możemy według własnego uznania usunąć jakąkolwiek Treść (lub ograniczyć korzystanie z Usługi z jakąkolwiek Treścią), jeśli mamy podstawy sądzić narusza jakiekolwiek prawa własności intelektualnej innych osób i może zakończyć korzystanie z Usługi jeśli prześlesz jakąkolwiek taką Treść. Ponosisz pełną odpowiedzialność za wszelkie działania związane z mediami dane pobrane za pośrednictwem naszego serwisu.

O ile nie wskazano inaczej, Strona stanowi naszą własność i cały kod źródłowy, bazy danych, funkcjonalność, oprogramowanie, projekty stron internetowych, audio, wideo, tekst, zdjęcia i grafika w Witrynie (łącznie „Treść”) oraz zawartych w niej znaków towarowych, znaków usługowych i logo w nich zawarte („Znaki”) są naszą własnością, są przez nas kontrolowane lub udzielone nam na podstawie licencji i są chronione przez praw autorskich i znaków towarowych oraz różnych innych praw własności intelektualnej i nieuczciwej konkurencji prawa Stanów Zjednoczonych, międzynarodowego prawa autorskiego i konwencji międzynarodowych. Treść oraz Znaki są udostępniane w Witrynie „TAK JAK JEST”, wyłącznie w celach informacyjnych i do użytku osobistego. Z wyjątkiem jako wyraźnie określone w niniejszych Warunkach użytkowania, żadna część Witryny ani żadna Treść ani Znaki nie mogą być kopiowane, powielane, agregowane, ponownie publikowane, przesyłane, publikowane, wyświetlane publicznie, kodowane, tłumaczone, przesyłane, dystrybuowane, sprzedawane, licencjonowane lub w inny sposób wykorzystywane do celów komercyjnych w jakikolwiek sposób, bez naszej wyraźnej, uprzedniej pisemnej zgody.

Reprezentacje Użytkowników

Korzystając z Witryny, oświadczasz i gwarantujesz, że: (1) masz zdolność prawną i wyrażasz na to zgodę aby przestrzegać niniejszych Warunków użytkowania; (2) nie jesteś osobą niepełnoletnią w jurysdykcji, w której przebywasz, lub jeśli jesteś niepełnoletni, otrzymałeś zgodę rodziców na korzystanie z Witryny; (3) nie będziesz mieć dostępu do Witryna za pomocą środków zautomatyzowanych lub innych niż człowiek, za pośrednictwem bota, skryptu lub w inny sposób; (4) zrobisz to nie używać Strony do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów; oraz (5) korzystanie z Witryny nie będzie możliwe naruszać obowiązujące prawo lub regulacje.

Zabronione działania

Nie możesz uzyskiwać dostępu do Strony ani korzystać z niej w żadnym innym celu niż ten, dla którego tworzymy Stronę dostępny. Witryny nie można wykorzystywać w związku z żadnymi przedsięwzięciami komercyjnymi, z wyjątkiem tych, które są przez nas specjalnie zatwierdzone lub zatwierdzone.

Jako użytkownik Witryny zgadzasz się nie:

  1. Systematycznie pobieraj dane lub inną zawartość ze Strony w celu bezpośredniego tworzenia lub kompilowania lub pośrednio zbiór, kompilację, bazę danych lub katalog bez pisemnej zgody firmy nas.
  2. Dyskredytowanie, niszczenie lub w inny sposób krzywdzenie, naszym zdaniem, nas i/lub Witryny.
  3. Angażować się w nieautoryzowane tworzenie ramek lub łączenie się z Witryną.
  4. Ingerować, zakłócać lub tworzyć nadmierne obciążenie Witryny, sieci lub usług podłączony do Witryny.
  5. Kopiuj lub dostosowuj oprogramowanie Strony, w tym między innymi Flash, PHP, HTML, JavaScript lub inny kod.
  6. Odszyfrować, dekompilować, dezasemblować lub odtwarzać kodu źródłowego dowolnego oprogramowania zawierającego lub znajdującego się w nim w jakikolwiek sposób stanowiące część Strony.
  7. Korzystaj z Witryny w ramach wszelkich prób konkurowania z nami lub korzystania z Witryny w inny sposób i/lub Treści dla wszelkich przedsięwzięć generujących przychody lub przedsięwzięć komercyjnych.
Polityka prywatności

Zachowujemy odrębną Politykę prywatności, a Twoja zgoda na niniejsze Warunki oznacza również, że ją masz przeczytaj i zrozum Politykę Prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności w dowolnym momencie poprzez zamieszczenie takich zmian w Serwisie lub na naszej stronie internetowej. Nie można otrzymać żadnego innego powiadomienia o jakichkolwiek poprawkach. Uznane zostanie dalsze korzystanie z Usługi po wprowadzeniu takich zmian potwierdzasz, że zapoznałeś się z Polityką prywatności oraz że ją przeczytałeś i zrozumiałeś.

Przyjmujesz do wiadomości, że możemy gromadzić i wykorzystywać dane techniczne i powiązane informacje, w tym ale nie ograniczając się do informacji technicznych na temat Twojego urządzenia, systemu i oprogramowania aplikacyjnego oraz urządzeń peryferyjnych, które są gromadzone okresowo w celu ułatwienia dostarczania aktualizacji Usługi.

Rozumiesz, potwierdzasz i zgadzasz się, że możemy uzyskać dostęp, przechowywać i ujawniać Twoje dane informacji, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, że taki dostęp, zachowanie lub ujawnienie jest dla nas uzasadnione lub konieczne.

Termin i zakończenie

Niniejsze Warunki użytkowania pozostają w pełnej mocy i obowiązują podczas korzystania z Witryny. BEZ OGRANICZAJĄC JAKIEKOLWIEK INNE POSTANOWIENIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA, ZASTRZEGAMY PRAWO DO, WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I BEZ POWIADOMIENIA ANI ODPOWIEDZIALNOŚCI ODMÓWIĆ DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z STRONY (W TYM BLOKUJĄC NIEKTÓRE IP ADRESY), KAŻDEJ OSOBIE Z DOWOLNEGO POWODU LUB BEZ POWODU, W TYM BEZ OGRANICZEŃ NARUSZENIA JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI LUB USTAWIEŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH KORZYSTANIA LUB JAKICHKOLWIEK OBOWIĄZUJĄCYCH PRAWO LUB ROZPORZĄDZENIE. MOŻEMY ZAKOŃCZYĆ KORZYSTANIE LUB UCZESTNICTWO W WITRYNIE LUB USUNĄĆ WSZELKĄ TREŚĆ LUB INFORMACJE, KTÓRE Opublikowałeś w dowolnym momencie, bez ostrzeżenia, według naszego wyłącznego uznania.

Modyfikacja i przerwanie

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub usunięcia zawartości Witryny w dowolnym momencie i na czas z dowolnego powodu, według naszego wyłącznego uznania, bez uprzedzenia. Żadne inne powiadomienia nie mogą zostać przesłane do Ciebie w jakiejkolwiek sprawie poprawki. UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE DALSZE KORZYSTANIE Z USŁUGI PO TAKICH ZMIANACH BĘDZIE STANOWI SWOJĄ AKCEPTACJĘ TAKICH POPRAWEK, NIEZALEŻNIE OD CZY JE FAKTYCZNIE PRZECZYTAŁEŚ.

Zastrzegamy sobie również prawo do modyfikacji lub zaprzestania udostępniania całości lub części Witryny bez powiadomienia pod adresem w dowolnym momencie. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani jakiejkolwiek osoby trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie działania Strony.

Nie możemy zagwarantować, że Witryna będzie dostępna przez cały czas. Możemy doświadczyć sprzętu, oprogramowania lub inne problemy lub konieczność przeprowadzenia konserwacji związanej z Witryną, skutkujące zakłóceń, opóźnień lub błędów. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, przeglądu, aktualizacji, zawieszenia, zaprzestać udostępniania lub w inny sposób modyfikować Stronę w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, bez powiadomienia. Ty zgadzasz się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub niedogodności spowodowane przez Ciebie niemożność uzyskania dostępu do Strony lub korzystania z niej w czasie przestoju lub zaprzestania działania Strony. Nic w niniejsze Warunki użytkowania będą interpretowane jako zobowiązanie nas do utrzymywania i wspierania Witryny lub dostarczania wszelkich poprawek, aktualizacji lub wydań z nimi związanych.

Zastrzeżenie

STRONA JEST DOSTARCZANA W STANIE, W JAKIM JEST I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI. ZGADZASZ SIĘ NA KORZYSTANIE Z WITRYNY A NASZE USŁUGI BĘDĄ WYKONYWANE NA TWOJE WYŁĄCZNE RYZYKO. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WYŁĄCZAMY WSZYSTKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W ZWIĄZKU Z WITRYNĄ I JEJ KORZYSTANIEM, W TYM M.in. OGRANICZENIA, DOROZUMIANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ BEZ NARUSZENIA. NIE GWARANTUJEMY ANI OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI TREŚĆ WITRYNY LUB TREŚĆ JAKICHKOLWIEK STRON INTERNETOWYCH POWIĄZANYCH Z TĄ WITRYNĄ, A NIE BĘDZIEMY PONOSIĆ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ANI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE (1) BŁĘDY, BŁĘDY LUB NIEDOKŁADNOŚCI W TREŚCI I MATERIAŁACH, (2) OSOBISTE OBRAŻENIA LUB SZKODY MIENIA JAKIEGOKOLWIEK CHARAKTERU, WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z NINIEJSZEGO WITRYNY, (3) WSZELKI NIEUPOWAŻNIONY DOSTĘP LUB KORZYSTANIE Z NASZYCH BEZPIECZNYCH SERWERÓW I/LUB WSZELKICH OSOBOWYCH INFORMACJE I/LUB INFORMACJE FINANSOWE W NIM PRZECHOWYWANE, (4) WSZELKIE PRZERWANIE LUB ZAKOŃCZENIE PRZESYŁANIE DO LUB ZE STRONY, (5) WSZELKIE BŁĘDY, WIRUSY, KONIE TROJAŃSKIE LUB PODOBNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZESYŁANE DO LUB ZA POŚREDNICTWEM STRONY PRZEZ DOWOLNĄ OSOBĘ TRZECIĄ I/LUB (6) WSZELKIE BŁĘDY LUB POMINIĘCIA W JAKIKOLWIEK TREŚCI I MATERIAŁÓW LUB ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU PONIESIONE W WYNIKU KORZYSTANIA Z JAKICHKOLWIEK TREŚCI ZAKŁADANE, PRZESYŁANE LUB W INNY SPOSÓB UDOSTĘPNIANE ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY. NIE GWARANTUJEMY, NIE POTWIERDZAMY, GWARANCJA LUB PRZYJMOWANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK PRODUKT LUB USŁUGA REKLAMOWANY LUB OFEROWANY PRZEZ OSOBĘ TRZECIĄ DZIAŁAJ ZA POMOCĄ WITRYNY, DOWOLNEJ STRONY INTERNETOWEJ Z HIPERLINKAMI LUB DOWOLNEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB APLIKACJI MOBILNEJ OFEROWANEJ W JAKIEKOLWIEK BANNER LUB INNA REKLAMA, A NIE BĘDZIEMY STRONĄ ANI W ŻADEN SPOSÓB ODPOWIEDZIALNI MONITOROWANIE WSZELKICH TRANSAKCJI MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A JAKIMIKOLWIEK ZEWNĘTRZNYMI DOSTAWCAMI PRODUKTÓW LUB USŁUG. JAK KUPUJĄC PRODUKT LUB USŁUGĘ ZA POŚREDNICTWEM JAKIEGOŚ ŚRODOWISKA LUB W DOWOLNYM ŚRODOWISKU, NALEŻY UŻYWAĆ TWOJA NAJLEPSZA OCENA I ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ, GDZIE TO WŁAŚCIWE.

Ograniczenie odpowiedzialności

W ŻADNYM WYPADKU MY ANI NASI DYREKTORZY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDZIEMY ODPOWIEDZIALNI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB JAKICHKOLWIEK OSÓB TRZECICH ZA WSZELKIE SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WYNIKOWE, PRZYKŁADOWE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB KARNE, W TYM UTRATA ZYSKÓW, UTRATA DOCHODÓW, UTRATA DANYCH LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z SERWISU NA STRONIE, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

Odszkodowanie i zwolnienie

Niniejszym zgadzasz się zabezpieczyć nas przed wszelkimi szkodami i szkodami osób trzecich roszczenia i wydatki, w tym honoraria adwokackie, powstałe w związku z korzystaniem przez Ciebie z Usługi i/lub z naruszenie przez Ciebie niniejszych Warunków.

W przypadku sporu z jednym lub większą liczbą innych użytkowników lub stronami trzecimi, Ty niniejszym zwalnia nas, naszych urzędników, pracowników, agentów i następców prawnych od roszczeń, żądań i szkody (rzeczywiste i wtórne) wszelkiego rodzaju i charakteru, znane i nieznane, podejrzewane i nieoczekiwane, ujawnione i nieujawnione, powstałe w wyniku lub w jakikolwiek sposób powiązane z takimi sporami i/lub Serwis.